Hội Phụ Huynh 2023 Fundraising From 10/1 – 10/16

2023 Fundraising From 10/1 – 10/16

Hội Phụ Huynh is at it again with our Egg Roll Sale Fundraiser! We are selling made-to-order egg rolls for you to add to your dinner table this Thanksgiving or to any meals you have ready!

Hội Phụ Huỳnh sẽ một lần nữa bán chả giò gây quỹ! Chả giò của chúng tôi làm theo yêu cầu để quý vị bổ sung vào bàn ăn tối của mình vào dịp Lễ Tạ Ơn này hoặc vào bất kỳ bữa ăn nào quý vị muốn!

To order / Để đặt hàng:  https://hphpdx.square.site/

Your support helps fund many of HPH initiatives and committees that goes to support the Vietnamese Dual Language Immersion (VDLI) program.

Sự hỗ trợ của quý vị sẽ giúp tài trợ cho nhiều ủy ban và các dự án của HPH để hỗ trợ cho chương trình Song Ngữ Anh Việt (VDLI) của chúng ta.

Thank you! Xin Cảm ơn!