Press "Enter" to skip to content

Tháng Di Sản của người gốc Châu Á Thái Bình Dương: Tuần 17-21 tháng 5

Hội Phụ Huynh

Tháng 5 là tháng Di Sản của Người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương (AAPI)! Các phụ huynh của chương trình song ngữ Anh-Việt, Hội Phụ Huynh, đã tổng hợp các nguồn thông tin hàng ngày (bao gồm các sự kiện thú vị, lịch sử, video giáo dục và các thủ công mỹ nghệ) để giúp các gia đình tôn vinh di sản và văn hóa AAPI.

Liên kết lịch hàng tuần (cũng có trên trang web RCP và các trang Facebook của PTO và HPH) từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5 là:

https://docs.google.com/document/d/1DOucj9gbxyfFURTJSZ0_l7LhlgvpHSYxnHahbQmapGE/edit?usp=sharing

Comments are closed.