Ngày: Tháng Tư 28, 2022

3 Phần Diễn Giả Về Đa Dạng, Công Bằng và Bao Gồm3 Phần Diễn Giả Về Đa Dạng, Công Bằng và Bao Gồm

Hội Phụ Huynh và Rose city Park PTO Xin Mời Các Bạn Đến Tham Dự Và Lắng Nghe 3 Phần Diễn Giả Về Đa Dạng, Công Bằng và Bao Gồm Thứ Năm, ngày 28 tháng 4 từ 6:00 đến 7:30 tối (mở cửa lúc 5:30 giờ chiều) Trực tiếp tại trường học McDaniel High School […] ...