Hội Phụ Huynh Bản tin Chúc mừng Tháng Di Sản của Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương!

Chúc mừng Tháng Di Sản của Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương!

Categories:

Chúc mừng Tháng Di Sản của Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương! Đây là lịch tháng 5 của chúng tôi về cách quý vị có thể kỷ niệm tháng AAPI với chúng tôi!

https://drive.google.com/file/d/1aToVikHJiqg2fX8O6g9w_gwYULNxepVO/view?usp=sharing