Về tổ chức Hội Phụ Huynh

About HPH


Hội Phụ Huynh là một tổ chức phi lợi nhuận 501 (c) (3) nhằm hỗ trợ Chương trình Song ngữ Anh Việt (VDLI) tại Sở học chánh Portland tại Trường Tiểu học Rose City Park, Trường Trung học cơ sở Roseway Heights và trong tương lai , Trường Trung học cấp 3 Madison. Chúng tôi được tạo thành từ các phụ huynh của học sinh hiện đang tham gia chương trình VDLI

Hội Phụ Huynh is an independent volunteer-run 501(c)(3) non-profit organization to support Vietnamese Dual Language Immersion (VDLI) Program of Portland Public Schools at Rose City Park Elementary School, Roseway Heights Middle School and McDaniel High School. We are made up from parents of students currently participating in the VDLI program.

Tuyên bố sứ mệnh HPH

Our Mission Statement

Tổ chức của chúng tôi tham gia hỗ trợ các gia đình hiện tại và các gia đình mới, thúc đẩy làm giàu văn hóa và tìm kiếm cơ hội gây quỹ để duy trì Chương trình song ngữ tiếng Việt mạnh mẽ tại Sở học chánh Portland

Our organization engages new and current families, promotes cultural enrichment, and seeks fundraising opportunities to sustain a strong Vietnamese Dual Language Program in Portland Public Schools

Tầm nhìn HPH

Our Vision

Tôn vinh văn hóa Việt Nam trong khi tạo ra các kết nối đa dạng và đảm bảo các cơ hội công bằng để giúp nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo tương lai

Celebrating the Vietnamese culture while making diverse connections and ensuring equitable opportunities to help cultivate global change leaders

Những giá trị của tổ chức

 • Vui vẻ và tích cực
 • Lấy học sinh làm trọng tâm
 • Tôn trọng lẫn nhau
 • Tích cực lắng nghe
 • Minh bạch, cởi mở và chia sẻ
 • Đón nhận nhiều quan điểm
 • Tập trung vào việc cần giải quyết
 • Tôn trọng thời gian của mọi người
 • Giữ sự gắn bó, và hiểu biết về những điều đang diễn ra

Our Values

 • Have Fun! Be Positive!
 • Student-Centered
 • Respect each other
 • Actively listen
 • Be transparent, be open and share
 • Be open minded to multiple perspectives
 • Stay focused and on point
 • Respect our time together
 • Stay engaged and informed
 • Speak your own truth
 • Accept and Expect Non-Closure
 • Value Linguistic Diversity and Equity

 

Tuyên bố Bình đẳng và Bao gồm

Equity and Inclusion Statement

Như một tổ chức cha mẹ, Hội Phụ Huynh, chúng tôi mong muốn trở thành một tổ chức mang tính bao dung, hỗ trợ sinh viên, giáo viên và phụ huynh trong cộng đồng VDLI. Chúng tôi đặt ra thách thức cho bản thân để trở nên bao dung và công bằng trong lời nói, hành động và quá trình ra quyết định của mình. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra cơ hội/điều kiện cho tất cả các gia đình cảm thấy tham gia và kết nối. Chúng tôi đánh giá cao và cố gắng tham gia mọi quan điểm/âm thanh bất kể sự khác biệt văn hóa và ngôn ngữ. Trong quá trình làm điều này, chúng tôi hy vọng tạo ra một không gian cộng đồng an toàn, thừa nhận sự đa dạng và phức tạp của trải nghiệm của các gia đình chúng tôi phục vụ.

Là ban giám đốc, chúng tôi hiểu rằng hành động của chúng tôi ảnh hưởng đến cộng đồng VDLI. Vì vậy, chúng tôi cam kết nâng cao hiểu biết của mình về các vấn đề về công bằng và sự bao đồng. Chúng tôi nhắm đến việc đảm bảo rằng tất cả các nỗ lực của chúng tôi đều công bằng.

 • Chúng tôi tìm kiếm sự khôn ngoan từ cộng đồng
 • Chúng tôi đối mặt/thách thức định kiến của mình
 • Chúng tôi sử dụng một góc nhìn công bằng trong quá trình ra quyết định

As a parent organization, Hội Phụ Huynh, we aspire to be an inclusive organization that supports students, teachers, and parents of the VDLI community.  We challenge ourselves to be inclusive and equitable in our words, action and decision making process.  Our goal is to create opportunities/access for all families to feel engaged and connected.  We value and strive to engage all perspectives/voices regardless of the cultural and linguistic differences.  In doing so, we hope to create a safe communal space that acknowledges the multitude and complexities of the experiences of the families we serve.

As the board of directors, we understand that our action impacts the VDLI community.  To that end, we are committed to deepening our own understanding of equity and inclusion matters. We aim to ensure that all of our efforts are equitable

 • We seek for community wisdom
 • We confront/challenge our biases
 • We utilize an equity lens for decision making

Tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi

Join Our Mailing List

Ở lại trong vòng lặp với những cập nhật, tin tức và sự kiện mới nhất.
Stay in the loop with the latest updates, news, and events.