Người gây quỹ

Fundraisers

Dạ Tiệc Hoa Sen: Lễ kỷ niệm 10 năm VDLI

Hoa Sen Gala: VDLI 10 Year Anniversary Celebration

17 tháng 3 năm 2024 6:00 giờ tối | March 17, 2024 6:00pm

Hãy cùng chúng tôi tổ chức lễ hội kỷ niệm và đồng thời gây quỹ để giúp chương trình VDLI của chúng ta phát triển thịnh vượng trong tương lai!

Please join us for a festive celebration while raising funds to help our VDLI program grow and thrive for years to come!

Tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi

Join Our Mailing List

Ở lại trong vòng lặp với những cập nhật, tin tức và sự kiện mới nhất.
Stay in the loop with the latest updates, news, and events.