Thông tin về chương trình Song ngữ Anh Việt

Overview of Vietnamese Dual Language Immersion Program

Thông tin tổng quát

Chương trình Song ngữ Tiếng Việt (VDLI) tại các Sở học chánh Portland bắt đầu vào mùa thu năm 2014 với lứa học sinh đầu tiên. Cũng như năm ngôn ngữ khác được giảng dạy trong các chương trình song ngữ tại khu học chánh Portland, chương trình Song ngữ Anh Việt (VDLI) là chương trình từ Mẫu giáo đến lớp 12. Nhiều học sinh bước vào chương trình mẫu giáo mà không có kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm về tiếng Việt.

Ở trường tiểu học (lớp K-5), trẻ em có hai giáo viên và được dạy nửa ngày bằng tiếng Anh và nửa ngày bằng tiếng Việt. Ở trung học cơ sở (lớp 6-8), học sinh được dạy bằng tiếng Việt trong một phần ba thời gian trong ngày và hai phần ba thời gian bằng tiếng Anh. Ở bậc trung học phổ thông (lớp 9-12), học sinh được dạy bằng tiếng Việt khoảng 20% thời lượng.

Khi tốt nghiệp trung học, học sinh sẽ đạt trình độ ngoại ngữ từ Trung cấp đến Cao cấp. Để tôn vinh thành tích này, các học sinh đủ điều kiện ở lớp 12 sẽ được trao Huy hiệu chứng nhận song ngữ Oregon.

Suốt quá trình học tập, học sinh cũng được học về và kỷ niệm văn hóa và truyền thống Việt Nam. Một sự kiện nổi bật hàng năm trong cộng đồng là Lễ hội Tết hàng năm, diễn ra vào cuối tháng 1/đầu tháng 2. Trong lễ kỷ niệm này, mỗi lớp tiểu học biểu diễn một bài hát/skit/múa/điện kịch tiếng Việt đặc biệt; thức ăn được phục vụ; và toàn bộ trường và cộng đồng lớn tụ tập để thưởng thức các buổi biểu diễn của học sinh và một buổi tối cùng nhau.

Thông tin về trường có chương trình Song ngữ Anh – Việt

Đối với các lớp K-5, chương trình được tổ chức tại Trường Tiểu học Rose City Park ở NE Portland, chương trình trung học cơ sở tại Trường Trung học Roseway Heights ở NE Portland. Đối với bậc trung học phổ thông, học sinh trong chương trình VDLI sẽ theo học tại Trường Trung học McDaniel. Sở học chánh Porland có cung cấp phương tiện xe buýt đưa đón cho các gia đình không sống trong ranh giới khu vực lân cận trường học.

Cách đăng ký tham gia chương trình Song ngữ Anh – Việt

Việc đăng ký chương trình này là có tham gia bốc thăm, trong đó phụ huynh gửi yêu cầu đến Sở học chánh Portland để đăng ký tham gia chương trình (https://www.pps.net/schoolchoice). Ghi danh vào mùa xuân trước khi trẻ bắt đầu đi học mẫu giáo. Hiện nay mỗi năm có 48 suất Mẫu giáo khai giảng (2 lớp tối đa 24 học sinh mỗi lớp). Các học sinh bản ngữ Việt Nam ở các cấp lớp khác cũng có thể ghi danh, với điều kiện là chương trình có chỗ trống và học sinh có thể chứng tỏ đủ trình độ tiếng Việt cho cấp lớp mình đăng ký

Chương trình hướng tới mục tiêu 50% sinh viên là học sinh bản ngữ Việt Nam và 50% là học sinh nói tiếng Anh. Nếu có hơn 48 học sinh đăng ký tham gia chương trình, thì chương trình ưu tiên 50% số suất (24 suất cho mỗi lớp Mẫu giáo) cho người bản ngữ Việt Nam và 50% suất cho người nói tiếng Anh. Trong vài năm gần đây, chương trình đã có khoảng 40 đến 45 học sinh vào mẫu giáo, do đó hai lớp học cho mỗi cấp lớp có sĩ số nhỏ từ 20 đến 23 học sinh (một quy mô trung bình nhỏ hơn nhiều so với hầu hết các lớp của PPS).

Chương trình giáo khoa

Oregon (và hơn 45 tiểu bang trong nước Mỹ) đã áp dụng Tiêu chuẩn State Common Core , là một tập hợp các tiêu chuẩn học tập K-12 chung cho học sinh. Học sinh trong chương trình VDLI được dạy theo cùng một chương trình chính này. Ở trường tiểu học, học sinh được dạy các môn như toán, nghiên cứu xã hội và khoa học bằng cả hai ngôn ngữ. Học sinh ở trường tiểu học cũng có những điều ‘đặc biệt’ giống như các học sinh khác, bao gồm thư viện, nghệ thuật và thể dục (PE). Chương trình dạy tiếng Việt do Ban Song ngữ của Sở học chánh biên soạn.

Thành tích học tập

Trong năm học 2018 đến 2019 (năm gần đây nhất có các kỳ thi đánh giá), học sinh lớp 2 và lớp 3 trong chương trình VDLI và trên khắp các Trường Công Lập Portland (PPS) đã được kiểm tra môn toán và tiếng Anh. Biểu đồ dưới đây cho thấy tỷ lệ học sinh đạt chuẩn hoặc trên chuẩn. Biểu đồ so sánh ba nhóm học sinh: tất cả học sinh lớp 2 / lớp 3 ở PPS (thanh màu đen), tất cả học sinh lớp 2 / lớp 3 trong chương trình VDLI và tất cả học sinh lớp 2 / lớp 3 tại trường tiểu học Rose City Park (RCP) (thanh màu xám ). RCP là nơi đặt chương trình VDLI; khoảng hai phần ba số sinh viên tại RCP theo học các chương trình chỉ sử dụng tiếng Anh và một phần ba theo học chương trình VDLI.

Như quý vị có thể thấy trong biểu đồ bên dưới, trong môn toán, học sinh VDLI vượt trội hơn cả điểm trung bình của học sinh PPS và điểm trung bình RCP. Về kỹ năng Anh ngữ, những người nói tiếng Anh bản ngữ của VDLI vượt trội hơn mức trung bình của PPS và RCP, trong khi những Người học Anh ngữ (ELL) trong chương trình có kết quả dưới mức trung bình (điều này được dự kiến ​​cho học sinh ELL). Một động lực chính trong việc PPS thiết lập chương trình VDLI là nghiên cứu chỉ ra rằng học sinh ELL được dạy trong các chương trình hòa nhập hai ngôn ngữ tốt hơn các học sinh ELL khác về các kỹ năng tiếng Anh ở cấp trung học cơ sở (học sinh hòa nhập ít có khả năng học ELL hơn ở lớp 5 hoặc 6 và các em thực hiện tốt hơn trong việc đọc). Những học sinh nói tiếng Anh bản ngữ ghi danh vào các chương trình hòa nhập hai ngôn ngữ cũng nhận được sự gia tăng về hiệu suất / thành tích đọc ở trường trung học cơ sở.

% Học sinh Kiểm tra Đạt hoặc Trên Chuẩn * môn Toán & Tiếng Anh, Đánh giá Lớp 2/3 (2018-2019)

The Vietnamese Dual Language Program (VDLI) in Portland Public Schools began in the fall of 2014 with the first cohort of students. As with the other five languages taught in dual language programs in the Portland Public School district, the VDLI program is a Kindergarten through 12th grade program.  Many students enter the program in kindergarten with no knowledge or experience of the Vietnamese language.

In elementary school (grades K-5) the children have two teachers, and are taught half of the day in English and half of the day in Vietnamese. In middle school (grades 6-8) the students are taught in Vietnamese for one-third of the day, and two-thirds of the day in English. In high school (grades 9-12), students are taught in Vietnamese approximately 20% of the time.

By high school graduation, students achieve Intermediate High to Advanced level language proficiency. To honor their achievement, qualified students in grade 12 are awarded the Oregon Seal of Biliteracy.

Throughout their studies, students also learn about and celebrate Vietnamese culture and traditions.  A community highlight each year is the annual Tết festival, taking place in late January/early February. In this celebration, each elementary school grade performs a special Vietnamese song/skit/dance/drama; food is served; and the entire school and greater community gathers to enjoy the students’ performances and an evening together.

Program Location

For grades K-5, the program is based at Rose City Park Elementary School in Northeast Portland, while the middle school program is based at Roseway Heights Middle School in Northeast Portland. For high school, students in the VDLI program will attend McDaniel High School. There is limited transportation provided by the school district that is available to families who do not live in the neighborhood school boundary.

Entry into the Program

The program is a lottery program, in which parents submit a request to Portland Public Schools to enroll in the program (https://www.pps.net/schoolchoice). Enrollment is in the spring prior to a child starting kindergarten.  Currently there are 48 openings in the Kindergarten class each year (2 classes of up to 24 students).  Enrollment is also available to Vietnamese native speakers at other grade levels, provided that there is space in the program and that the child can demonstrate adequate proficiency in the Vietnamese language for the grade level.

The program aims for 50% of students to be native Vietnamese speakers and 50% English speakers.  If there are more than 48 applicants to the program, then the program prioritizes 50% of spots (24 places in each Kindergarten class) for Native Vietnamese speakers and 50% of spots for English speakers. The last several years, the program has had approximately 40 to 45 students entering kindergarten, such that the two classrooms for each grade level have enjoyed a small class size of 20 to 23 students (a much smaller average size than throughout much of PPS).

Curriculum

Oregon (and over 45 states in the Nation) have adopted Common Core State Standards, which are a set of shared K-12 learning expectations for students.  Students in the VDLI program are taught according to this same core curriculum. In elementary school, students are taught such subjects as math, social studies, and science in both languages.  Students in elementary school also have the same ‘specials’ as other students, including library, art, and physical education (PE).  The Vietnamese language curriculum has been developed by the program.

Academic Achievement

For the 2018 to 2019 school year (the most recent year for which assessments are available), the 2nd and 3rd graders in the VDLI program and across Portland Public Schools (PPS) were tested in math and English.  The chart below shows the proportion of students who tested at or above grade standard.  The charts compare three student populations: all 2nd/3rd grade students in PPS (black bars), all 2nd/3rd grade students in the VDLI program, and all 2nd/3rd grade students at Rose City Park (RCP) elementary school (grey bars). RCP is where the VDLI program is based; approximately two-thirds of the students at RCP are in English-only programs and one-third are in the VDLI program.

As you can see in the chart below, in math, the VDLI students outperformed both the PPS student average and the RCP average. In English language skills, the VDLI native English speakers outperformed the PPS and RCP average, while the English Language Learners (ELL) in the program performed below average (which is expected for ELL students).  A primary driving force in PPS establishing the VDLI program is that research is indicating that ELL students taught in dual language immersion programs outperform other ELL students in English skills by middle school (immersion students are less likely to be in ELL by grade 5 or 6 and they perform better in reading).  Native English speakers enrolled in dual language immersion programs also receive a boost in reading performance/achievement by middle school.

% Students Testing At or Above Standard* in Math & English, 2nd/3rd Grade Assessment (2018-2019)

Join Our Mailing List

Tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi

Stay in the loop with the latest updates, news, and events.
Ở lại trong vòng lặp với những cập nhật, tin tức và sự kiện mới nhất.