Duolingo Cho Trường Học: Nâng Cao Kỹ Năng Tiếng Việt Miễn Phí

Duolingo For Schools: Boost Vietnamese Skills Free

This is a great tool for students to learn reading, writing, speaking as well as listening skills to supplement their learning of the Vietnamese Language.

Đây là một công cụ tuyệt vời giúp học sinh học kỹ năng đọc, viết, nói và nghe để bổ sung kiến thức tiếng Việt của họ.

Please note that learning of this program does NOT align with the PPS curriculum of what teachers are teaching in the class, and should only be used to supplement your student’s learning at home.

Xin lưu ý rằng việc học từ chương trình này KHÔNG phù hợp với giáo trình PPS mà giáo viên đang giảng dạy trong lớp học, và nên chỉ được sử dụng để bổ sung kiến thức học tại nhà cho học sinh của bạn.
 

Use Code: FUBRZJ

Sử Dụng Mã: FUBRZJ

Lịch Calendar

2/2 – 6:00 PM – 8:00 PM

Trình Diễn Tết 2024 từ Chương Trình Song Ngữ Anh Việt (VDLI)
2024 VDLI Tết Show
Đọc thêm | Read More

3/17 – 6:00 PM

Dạ Tiệc Hoa Sen: Lễ kỷ niệm 10 năm VDLI
Hoa Sen Gala: VDLI 10 Year Anniversary Celebration