Vietnamese Dual Language Immersion Open Enrollment & Information Night

VDLI information night hosted by Rose City Park principal Jeremy Cohen is Wednesday, February 24 at 6pm: meet.google.com/ong-fwii-jgn

All incoming kindergarteners are welcome to join the Vietnamese Dual Language Immersion Program!

February 17, 2021 – March 16, 2017 is Open Enrollment for Kindergarten class in the Vietnamese Dual Language Immersion (VDLI) Program at Rose City Park Elementary School.

For more information about VDLI Program, please visit: https://www.pps.net/Page/863

Lịch Calendar

2/2 – 6:00 PM – 8:00 PM

Trình Diễn Tết 2024 từ Chương Trình Song Ngữ Anh Việt (VDLI)
2024 VDLI Tết Show
Đọc thêm | Read More

3/17 – 6:00 PM

Dạ Tiệc Hoa Sen: Lễ kỷ niệm 10 năm VDLI
Hoa Sen Gala: VDLI 10 Year Anniversary Celebration